بر اساس رتبه بندی وزارت علوم در سال 1401، دوفصلنامه علمی "نظریه و عمل در تربیت معلمان"، دارای "رتبه ج" است. 

عنوان پیشین نشریه، دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان بوده که در سال 1401 با عنوان و ترتیب جدید دوفصلنامه علمی نظریه و عمل در تربیت معلمان، منتشر شده است.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 14، بهمن 1401