دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-130 (سال چهارم، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، 1-130)