اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه علمی و ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

  • کمک به توسعه دانش و مهارت های معلمان و دانشجومعلمان برای انجام وظایف حرفه معلمی.
  • گسترش فرهنگ معلم پژوهنده.
  • درج اخبار علمی،فناوری و پژوهشی.
  • ایجاد فرصت برای انتشار تجربیات حرفه ای و مقالات معلمان و دانشجومعلمان.
  • کمک به گسترش دانش در حوزه های آموزش رشته های تربیت معلم.
  • نتایج مطالعات درس پژوهی و اقدام پژوهی.
  • ایجاد فرصت برای تضارب آرا ء، بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب نظران تربیت معلم در سطح ملی و بین المللی

  • ایجاد فرصت برای بازخوانی انتقادی سنت های تربیت معلم در ایران و جهان

  •   ایجاد بستر برای تصمیم سازی، سیاست گذاری  و برنامه ریزی در تربیت معلم  و دست یابی به کیفیت برتر

  • کمک به رسمیت  یافتن تربیت معلم به عنوان یک عرصه تخصصی در جامعه ی علمی ایران و جهان