پیش بینی سازگاری فردی و اجتماعی بر اساس مکانیسم‌های دفاعی در دانشجو معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف از انجام ین تحقیق بررسی رابطه مکانیسم‌های دفاعی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان بود، نمونه این پژوهش شامل 220 دانشجومعلم بود که به صورت تصادفی منظم انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که بین مکانیسم‌های دفاعی و سازگاری فردی و اجتماعی دانشجومعلمان رابطه معنادار مثبت و معناداری وجود دارد، از بین خرده مقیاسهای مکانیسم‌های دفاعی، خرده مقیاس‌های انکار، فرافکنی، دلیل تراشی وپرخاشگری رابطه مثبت و معناداری با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجومعلمان داشته و مکانیسم‌های دفاعی به صورت کلی قادر است واریانس سازگاری فردی و اجتماعی آنان را پیش‌بینی کند.

کلمات کلیدی: سازگاری فردی و اجتماعی، مکانیسم‌های دفاعی ، دانشجومعلمان پردیس های استان خوزستان .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of individual and social adjustment based on defensive mechanisms in teacher training students

نویسنده [English]

  • Ayatolah Karimi Baghmalek
Assistant professor, department of Counseling and psychology, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

چکیده
هAbstract
The purpose of this research was to investigate the relationship be-tween defense mechanisms and personal and social adjustment teacher training students of in Farhangian University in Khouzestan province (Iran). The sample consisted of 220 students who were selected systematic ran-domly. The research method was descriptive - correlation and the data were analyzed using SPSS software with descriptive and inferential statis-tics. The results of the analysis and the hypothesis analysis showed that there is a significant and positive relationship between the defense mecha-nisms and the personal and social adjustment of the student population. Out of the subscales of defence mechanisms, Subscales of denial, diffrac-tion, reasoning and depression, had a positive and significant relationship with Individual and Social adjustment and defense mechanisms can gener-ally predict the variance of their individual and social compatibility.

Keywords: Individual and Social adjustment, teacher training students, Defense Mechanisms, Farhangian University and Khouzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual and Social adjustment
  • teacher training students
  • Defense Mech-anisms
  • Farhangian University and Khouzestan province