اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا ساکی

دکتری مدیریت آموزشی دانشیار

mpf1393gmail.com
02187751265

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعلی احمدی

دکتری برنامه ریزی درسی دانشیار

gaahmadyyahoo.com
09121033841

دکترسیدمحمدرضا امام جمعه

دکتری برنامه ریزی درسی دانشیار

m_r_imamyahoo.com
09126068596

تقی آقا حسینی اشکاوندی

روانشناسی استادیار
دانشگاه فرهنگیان

aghahoseinigmail.com

دکترمحمود تلخابی

دکتری تعلیم و تربیت استادیار

talkhabiusgmail.com
09122423215

دکتر منیره رضایی

دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشیار

rezaeimongmail.com
09123274045

بیژن عبدالهی

مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

biabdollahiyahoo.com
021-88809891-279

شجاع عربان

روانشناسی استادیار
دانشگاه فرهنگیان

shoja1350yahoo.com

دکتر نعمت اله موسی پور

برنامه ریزی درسی دانشیار - دانشگاه فرهنگیان

n_mosapouryahoo.com
09131414513

دکتر شمسی نامی

دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشیار

shamsinamigmail.com
09121594515

مدیر داخلی

دکتر اسد حجازی

مدیریت آموزشی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

azar1383yahoo.com
09124432846