شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

شناخت عواملی که سبب سکوت و کناره­گیری دانش­آموزان دورة ابتدایی در فعالیت­های کلاس درس می­شود، به­دلیل تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد تحصیلی و همچنین رشد مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در آنان اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب معلمان درزمینة عواملی است که باعث گرایش هرچه­بیشتر دانش­آموزان دورة ابتدایی به سکوت و کنارگیری آنان در فعالیت­های موجود در کلاس درس و راهکارهای معلمان در این زمینه بوده­است. جامعة آماری پژوهش، شامل همة معلمان مشغول به خدمت در دورة ابتدایی شهر خرم­آباد بوده که نمونة پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و همچنین شباع نظری تعداد 10 نفر انتخاب شده­اند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته و روش کدگذاری و استخراج مضمون­های اصلی و فرعی تحلیل شده­است. یافته­های حاصل از پژوهش نشان می­دهد مهارت­های اجتماعی، ضعف­های شخصیتی، ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های جسمی، عوامل خانوادگی، گروه همسالان و همین­طور معلمان از عوامل تأثیرگذار در گرایش دانش­آموزان به سکوت در کلاس درس هستند. همچنین، براساس مصاحبه­ با معلمان می­توان براساس فعالیت­هایی در داخل و خارج از کلاس درس گرایش دانش­آموزان را جهت کناره­گیری و سکوت در تکالیف آموزشی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Classroom Silence in Primary School Students in Khorramabad: A Phenomenological Approach

نویسندگان [English]

  • shoja araban 1
  • saeed romain 2
  • Esfandiar sepahvand 2
چکیده [English]

Understanding the factors that lead to silence and abandonment of elementary students in classroom activities is of great importance due to its undeniable impact on curriculum performance as well as the development of social and communication skills. The purpose of the present study was to examine the teachers' experiences regarding the factors that led to the tendency of primary school students to remain silent and abandonment from class activities as well as the strategies they are proposing in this regard. The population of the study consisted of all teachers in the elementary school in Khorramabad city. The sample was selected using purposeful sampling method and theoretical saturation. The data were analyzed using semi-structured interviews and coding and extraction of main and minor themes. The findings of this study showed that social skills, personality weaknesses, personality traits, physical characteristics, family factors and teachers are factors influencing the students' tendency to remain silent in the classroom. Also, according to interviews conducted by teachers, it is possible to reduce the tendency of students to silence in teaching assignments based on activities inside and outside the classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom Silence Behavior
  • Personality and Physical Features
  • phenomenological approach