دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 11-182 (سال ششم، شماره 9، بهار و تابستان 1399، 1-180) 
بررسی نقش فرهنگ مدرسه بر فعالیت درس پژوهی معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز

صفحه 69-86

داود طهماسب زاده شیخلار؛ کیومرث تقی پور؛ نسرین قریشی؛ معصومه ایمان نژاد


بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر برمنزلت اجتماعی معلمان

صفحه 131-158

گودرز بهرامی؛ ابراهیم متقی؛ علی باصری؛ مهرداد نوابخش؛ خلیل میرزایی


الگوی جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 159-182

سیمین مولایی؛ لطف الله عباسی سروک؛ اسد حجازی؛ عباس خورشیدی


شماره‌های پیشین نشریه

سال ششم، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، 1-160
سال ششم، شماره 9، بهار و تابستان 1399، 1-180