نویسنده = سعید رومانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-61

شجاع عربان؛ سعید رومانی؛ اسفندیار سپهوند