نویسنده = شجاع عربان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-61

شجاع عربان؛ سعید رومانی؛ اسفندیار سپهوند


2. یادگیری معلم با درس پژوهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-130

ترجمه از: شجاع عربان