شناسایی ابعاد و مؤلفه های جذب اعضای هیئت‌علمی مورد مطالعه؛ نظام آموزش عالی تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها، کیفی و کمی (آمیخته) است. از آنجا که پژوهش حاضر در صدد به دست آوردن شناختی همه‌جانبه از مؤلفه‌های الگوی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بود، بنابراین سعی شد از داده‌های کیفی و کمی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود. در این راستا در بخش کیفی، تعداد 20 مصاحبه با اعضای هیئت‌علمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شد. ابزار سنجش پژوهش یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که فرم مزبور به کمک مصاحبه و فن دلفی توسط خبرگان از طریق کد گذاری انتخابی نهایی گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات کمی از پرسشنامه محقق ساخته‌ الگوی جذب هیأت علمی استفاده شد. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه استادان و جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی‌تأییدی بهره گیری شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها کیفی و برای پاسخ به سؤال اول پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد؛ همچنین معادلات ساختاری برای مدلسازی روابط علی با تأکید بر نرم‌افزار لیزرل در راستای تحلیل‌های تکمیلی بخش کمی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی می باشد که پس از اشباع نظری خبرگان، الگوی مزبور مشتمل بر 5 بعد، 17 مؤلفه 111 شاخص است. همچنین تحلیل‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داده‌ها مورد حمایت قرار دادند. باتوجه یافته های حاصل الگوی حاضر می تواند، مدل مناسبی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for attracting faculty members at Farhangian University

نویسنده [English]

  • simin Molaei
Ministry of Education / Headmaster
چکیده [English]

The present study is qualitative in terms of practical purpose and in terms of how to collect data. Since the present study sought to obtain a comprehensive knowledge of the components of the faculty recruitment model of Farhangian University, so we tried to use qualitative data to achieve this goal. Therefore, a qualitative approach was used in this study. In this regard, the research has been conducted with a qualitative approach, based on which, 20 interviews with faculty members and the method of targeted snowball sampling. The research assessment tool was a semi-structured interview form that was finalized by experts with the help of interview and Delphi technique through selective coding. In order to analyze the data and to answer the research questions, the content analysis technique was used. The data analysis method consisted of three stages of open, axial and selective coding. After the theoretical saturation of experts, the model consists of 5 dimensions, 17 components and 111 indicators. According to the findings of the present model can be a good model for attracting faculty members of Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern design
  • qualitative research
  • faculty recruitment
  • Farhangian University