تدوین الگوی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون، توجه به فرآیند انگیزش تحصیلی در آن کشورها بوده است. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بود.
روش: برای ارائه این الگو و به دست آوردن داده های متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، صاحبنظران و متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره حوزه ابتدائی بودند که تعداد 21 نفر از میان آن ها به صورت نمونه گیری نظری جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته ها با روش تطبیق توسط اعضا و مصاحبه های آزمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد.
یافته ها: نتایج گویای آن است که 725 گزاره مفهومی اولیه با 24 مقوله اصلی و 83 مقوله فرعی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی (4 مقوله)، پدیده اصلی (افزایش انگیزش تحصیلی)، شرایط زمینه ای (4 مقوله)، شرایط محیطی (8 مقوله)، راهبردها (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها پیرامون محور افزایش انگیزش تحصیلی، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی را منعکس می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern for Educational Motivation Growth in Elementary School Students According to the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mansoor Dehghan Manshadi 1
  • sahar Bavieh Soltanzade 2
  • hamideh hemati 3
1 Faculty member of Farhangian University
2 Yazd Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 PhD student in Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

one of the main reasons for the speed of development and development in various countries was the attention to the process of academic motivation in those countries. The purpose of this study was to design a model for enhancing academic motivation in Iran. To provide this template and obtain appropriate data with the field of study, the qualitative method of the theory based on the base data was used. The participants in this study were experts and experts in the field of psychology and counseling in the primary field. Twenty-one of them were selected as theoretical sampling for in-depth interviews and the interviews continued to reach the theoretical saturation. Validity of findings was carried out by the members by way of matching and carrying out pilot interviews. For analyzing qualitative data, open source, axial and selective coding was used. The results show that 725 initial conceptual propositions with 24 main categories and 83 sub categories in the form of six dimensions of the paradigmatic model including: Ali (4 categories), the main phenomenon (increase of academic motivation), underlying conditions (4 categories), conditions Environmental (8 categories), strategies (4 categories) and outcomes (4 categories) were identified. The integration of the categories based on the existing relationships among them on the axis of increasing academic motivation forms a paradigmatic model that reflects the pattern of increasing the student's motivation for elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary students
  • Paradigmatic Model
  • Educational Motivation
  • Foundation Data Theory