نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی در رابطه بین ذهن آگاهی و پرخاشگری دانش آموزان پسر متوسطه دوم ناحیه دو شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه پیام نور مرودشت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه‌ای مهارت های اجتماعی در رابطه بین ذهن آگاهی و پرخاشگری دانش آموزان بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم ناحیه 2 شهر شیراز که تعداد آنها بالغ بر 8115 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، مهارت های اجتماعی ماتسون و ذهن آگاهی بائر بود که ضریب پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 ، 86/0 و 89/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب ابزار است. به منظور تحلیل داده ها از در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده، تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و همچنین رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون - کنی استفاده شد نتایج نشان داد که بین ذهن آگاهی قادر به پیش بینی معکوس پرخاشگری است. ذهن آگاهی قادر به پیش‌بینی مهارت اجتماعی می‌باشد. مهارت های اجتماعی نقش واسطه‌ای معناداری در رابطه بین متغیرهای ذهن آگاهی و پرخاشگری ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of social skills in the relationship between mindfulness and aggression of second grade high school students in the second district of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Hossein Aflakifard 1
  • Mohammad Ghalehnoei 2
1 Assistant professor , Department of Educational Science. Farhangian University Fars Iran
2 Lecturer at Payame Noor University of Marvdasht
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the mediating role of social skills in the relationship between mindfulness and students' aggression. The statistical population of this study includes all high school male students in District 2 of Shiraz, whose number was 8115. To determine the sample size, 360 people were selected as a sample using one-stage cluster random sampling method. Data collection tools included three questionnaires: Bass and Perry Aggression, Matson Social Skills and Bauer Mindfulness. The reliability coefficients of the questionnaires were 0.91, 0.86 and 0.89 by Cronbach's alpha, respectively, which indicates the optimal reliability of the instrument. Is. In order to analyze the data, descriptive statistics of mean and standard deviation were used and at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient significance test and simple regression analysis, simultaneous multiple regression analysis and hierarchical regression by Baron-Kenny method were used. Showed that interconsciousness is able to reverse aggression. Mindfulness is able to predict social skills. Social skills play a significant mediating role in the relationship between mindfulness and aggression variables.
Keywords: Mindfulness, Aggression, Social Skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Aggression
  • Social Skills