دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-188 (سال هفتم، شماره 12، پاییز و زمستان 1400، 1-188) 
5. تأثیر طرح آموزش ضمن‌خدمت خودخوان بر عملکرد اخلاقی معلمان مقطع ابتدائی

صفحه 99-128

عزیزالله رودینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مریم رجبیان ده زیره


11. ارزیابی و اولویت بندی مولفه های آموزش مجازی مبتنی بر شبکه شاد در دوران کرونا از دیدگاه دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فرزانه غریبی؛ مهتاب دربندی؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی


شماره‌های پیشین نشریه

سال هفتم، شماره 12، پاییز و زمستان 1400، 1-188
سال هفتم، شماره 11، بهار و تابستان 1400، 1-180