تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان پایه نهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - تهران -ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - تهران - ایران

چکیده

یقینا مهمترین نشانگر بازده آموزش در یک نظام آموزشی عملکرد تحصیلی یادگیرندگان است. این موضوع در پایه نهم تحصیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و تأثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها دارد. این پژوهش با هدف تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان پایه نهم انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه نهم شهر تهران در سال تحصیلی98-97 بودند که 450 (218پسر، 217دختر) دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله ای به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت‌ بود از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج(1383)، باورهای‌هوشی عبدالفتاح‌و‌یتس(2006)، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس‌و وندروال(2010). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی است میزان ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها در پژوهش حاضر590/0 R= و مجذور ضریب همبستگی بین متغیرها 348/0 R2= می باشد که نشان دهنده همبستگی معنادار و با میزان متوسط بین متغیرهای پیش بین و ملاک می باشد.

یافته‌ها حاکی از آن بود که با توجه‌به شاخص‌‌های نیکویی برازش، مدل تدوین‌شده از برازش مطلوبی برخوردار است. لازم به ذکر است در مدل مفروض اثر ضریب مسیر استاندارد مستقیم باورهای هوشی بر عملکرد تحصیلی (β=.461 , P< .001) معنادار است، همچنین اثرضریب مسیر استاندارد انعطاف‌پذیری شناختی بر عملکرد تحصیلی (β= .661 , P< .001) معنادار می‌باشد. بنابراین هر دو متغیر باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی، قدرت تبیین نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop a causal model of academic performance based on intelligence beliefs and cognitive flexibility in ninth grade students

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Ferdowsi 1
  • Mozhgan Sepahmansour 2
  • Afsaneh Ghanbari Panah 3
1 Educational Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Tehran - Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Tehran - Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a causal model of academic performance based on intelligence beliefs and cognitive flexibility in ninth grade students. The research method was correlation with structural equation model. The statistical population was all male and female students in the ninth grade of Tehran in the academic year of 2018-2019 that 450 (218 boys, 217 girls) students were selected as a sample using multi-stage cluster random sampling. The research instruments were Dartaj (2004) Academic Performance, intelligence beliefs Questionnaire, Abdolfattah & Yetis (2006), and Denise and Wonderwell (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire. In order to analyze the data, statistical methods of correlation coefficient and structural equations were used. The results obtained in this study indicate that the amount of multiple correlation coefficient between variables in the present study is R = 0.590 and the square of the correlation coefficient between variables is R2 = 0.348, which shows a significant correlation with an average rate between predictor and criterion variables. Findings indicated that according to the good fit indices, the developed model has a good fit. It should be noted that in the hypothetical model, the effect of direct standard coefficient of IQ beliefs on academic performance (β = .461, P <.001) is significant, also the effect of standard path coefficient of cognitive flexibility on academic performance (β = .661, P <.001 ) Is meaningful. Therefore, both the variables of intelligence beliefs and cognitive flexibility have the power to explain the standard scores of academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive flexibility
  • intelligence beliefs
  • Academic Performance
  • student