آینده پژوهی انگیزه شغلی معلمان با استفاده از روش تحلیل لایه ای علّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

هدف این پژوهش، آینده پژوهی انگیزه شغلی معلمان است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل لایه ای علّی به عنوان یک روش آینده پژوهی جهت شکافتن لایه های مختلف به موضوع انگیزه شغلی معلمان ، سناریوهای مختلفی برای آینده در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش معلمان دبیرستان ناحیه 1 شهر رشت در سال 1399 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، 11 نفر از آن ها به عنوان نمونه برگزیده شدند. تکنیک گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه متمرکز است. در این راستا بر اساس تحلیل های مربوط به لایه های پایین تر و با توجه به میزان عدم قطعیت و اهمیت، دو پیشران اجتماعی و اقتصادی شناسایی شده و براساس آنها سناریوهای مورد نظر طراحی گردیدند. در یافته های این تحقیق چهار سناریو شناسایی شده است که شغل به مثابه پروبلماتیک فرهنگیان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future research of teachers job motivation using causal layer analysis method

نویسندگان [English]

  • adel sojoodi 1
  • mohsen niazi 2
  • Ismail Mazrouei 1
1 university of kashan
2 Professor of Social Sciences, University of Kashan.
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the future motivation of teachers.In this article, using the causal layer analysis method as a method of futurology to explore different layers to the subject of teachers' job motivation, different scenarios for the future have been considered. The statistical population of this study is high school teachers in District 1 of Rasht in 2020, Using purposive and theoretical sampling method, 11 of them were selected as the sample Judgmentally or purposefully. The data collection technique is semi-focused interview. In this regard, based on the analysis of the lower layers and due to the degree of uncertainty and importance, two social and economic drivers were identified and based on them, the desired scenarios were designed. In the findings of this study, four scenarios have been identified that job is a problem for cultural workers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job motivation
  • Methodology
  • causal layer analysis
  • Teachers
  • scenario