ارتقای صلاحیت حرفه ای معلم بارویکرد pck (دانش محتوایی تعلیم و تربیت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده :
مقدمه :ناکامی دانش آموزان در آزمون های ملی و فراملی(نظیر تیمز)مولفه های مختلف نظام آموزشی را زیر سوال برده است.بدون تردید عوامل مختلفی در نیل به این نتیجه دخیل است. درمیان سه ضلع دانش آموز،معلم ومحتوا این پژوهش بر نقش معلمان تاکید دارد زیرا معلمان نقش کلیدی در آموزش دارند .این ایده که صرف دانستن دانش محتوا برای تدریس اثربخش کافی نیست بر دانش محتوایی تعلیم وتربیت تاکید می کند.
نتیجه گیری :دانش محتوایی تعلیم وتربیت صلاحیتی است که معلمان برای ارائه تدریس اثربخش به آن نیاز دارند و با آن محتوی را به صورت دقیق تر ارائه و به نیازهای دانش آموزان با استفاده از این دانش پاسخ می دهند .
چکیده :
مقدمه :ناکامی دانش آموزان در آزمون های ملی و فراملی(نظیر تیمز)مولفه های مختلف نظام آموزشی را زیر سوال برده است.بدون تردید عوامل مختلفی در نیل به این نتیجه دخیل است. درمیان سه ضلع دانش آموز،معلم ومحتوا این پژوهش بر نقش معلمان تاکید دارد زیرا معلمان نقش کلیدی در آموزش دارند .این ایده که صرف دانستن دانش محتوا برای تدریس اثربخش کافی نیست بر دانش محتوایی تعلیم وتربیت تاکید می کند.
نتیجه گیری :دانش محتوایی تعلیم وتربیت صلاحیتی است که معلمان برای ارائه تدریس اثربخش به آن نیاز دارند و با آن محتوی را به صورت دقیق تر ارائه و به نیازهای دانش آموزان با استفاده از این دانش پاسخ می دهند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the teacher professional competence with a pedagogical content knowledge

نویسنده [English]

  • fariba adli
چکیده [English]

Introduction: the frustration of the student's at the national and international test's like "times" has encountered the education system with many questions.with no doubt,different factors are involved in the achievement of this outcome.Regarding three sides,the student's,teacher and content,this survey emphasizes on the role of the teacher's because they have a key role in education.this idea that only having content knowledge isn't enough for an effective teaching, this survey emphasizes on the pedagogical content knowledge.
pedagogical content knowledge is a competence that the teacher's need for presenting an effective teaching.they present the content accurately in detail's and respond to the student's need's using this knowledge.hence, it's necessary to pay attention to this important subject in teacher training center's.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pedagogical content knowledge
  • Effective teaching
  • teacher's professional competence
  • teacher training center's