مقایسه میزان یادگیری حاصل از آموزش به شیوه‌های بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و دست سازه‌ها در دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای،

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش منطقه5 ، تهران ، ایران

3 کارشناس آموزش، آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا، گلستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان یادگیری حاصل از آموزش به شیوه‌های بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و دست‌سازه‌ها در دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای است. روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران است که حجم نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد بدین صورت که از بین 29 مدرسه ابتدایی به طور تصادفی 10 مدرسه انتخاب شد که به کمک مسئولان مدرسه و روان‌شناسان و متخصصان حوزه علوم‌تربیتی تعداد 24 دانش‌آموز با اختلال نافرمانی ‌مقابله‌ای شناسایی شد و این افراد به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش از نوع آزمون‌های محقق‌ساخته شامل 12 سؤال که پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که در روش آموزش بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بین میانگین نمرات دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای در پس‌آزمون(90/17) با میانگین نمرات دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی ‌مقابله‌ای در پیش‌آزمون(20/12) و در روش آموزش دست‌سازه‌ای بین میانگین نمرات دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای در پس‌آزمون(19/19) با میانگین نمرات دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای در پیش‌آزمون(25/13) تفاوت معناداری وجود دارد(001/0>P) و بین میانگین نمرات دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای در بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و دست‌سازه‌ای تفاوت معناداری وجود دارد(001/0>P). نتایج حاکی از آن است که روش‌های آموزش به شیوه بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و دست‌سازه‌‌ای بر یادگیری دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی‌مقابله‌ای تأثیر مثبت دارند و روش آموزش دست‌سازه‌ای نسبت به روش آموزش بازی‌های رایانه‌ای آموزشی تأثیر بیشتری بر یادگیری دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Level of Learning Achieved from Computer Games and Hand-made Educational Methods among Male Students with Oppositional Defiant Disorderو

نویسندگان [English]

  • Alireza Badeleh 1
  • Fatemeh Mollaee Tir Abadi 2
  • Abdoljalal toomaj 3
2 M. A Student, Educational Technology, district 5 Education, Tehran, Iran
3 Education expert, Agha Qala City Education. Golestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the learning outcomes of computer games and hand-made educational methods among male students with oppositional defiant disorder. The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test. The statistical population of the study consisted of all primary students with oppositional defiant disorder in district 5 of Tehran. The sample size was selected by cluster sampling method. Out of 29 elementary schools, 10 schools were randomly selected. With the help of school authorities, psychologists, and education professionals, 24 students with oppositional defiant disorder were identified and selected as the research sample. The research instrument was a researcher-made test consisting of 12 questions with a reliability of Cronbach's alpha of 0.82, and the validity of the questionnaire was confirmed by experts. The results showed that in the computer games educational method, there is a significant difference between educational mean scores of students with oppositional defiant disorder in post-test (17/90) and in pre-test (12/20). In the hand-made educational method, there is a significant difference between the mean scores students with oppositional defiant disorder in pretest (19.19) and posttest (13.25) (P <0.001). There was a significant difference between the mean scores of students with oppositional defiant disorder in computer games and hand-made educational methods (P <0.001). The results show that computer games and hand-made educational methods have a positive effect on learning of students with oppositional defiant disorder, and the method of educational hand-made has more effect on learning than the method of educational games..

کلیدواژه‌ها [English]

  • students؛ oppositional defiant disorder؛ Learning؛ computer games
  • hand-madeو