تاثیر صمیمت و بد رفتاری معلم در اعتبار معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر صمیمیت معلم و بد رفتاری معلم در ادراک دانش‌آموزان از اعتبار معلم در ابعاد شایستگی علمی، مراقبت (حسن‌نیت) و قابلیت اعتماد انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و طرح دو عاملی بوده است. جامعه‌ مورد مطالعه شامل کلیه‌ دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌ متوسطه دوم‌ شهرستان لنگرود در استان گیلان انجام شده است که 360 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی معیار انتظار بی‌واسطه از معلم (IES)، پرسش‌نامه‌ی بازنگری چهارسناریوی ثویت و مک‌کراسی (1998) و پرسش‌نامه‌ی معیار اعتبار تون و مک‌کراسی (1995) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس عاملی چند متغیره و با نرم‌افزار SPSS-23 تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تأثیر صمیمت معلم و بد رفتاری معلم بر ارزیابی اعتبار معلم معنادار بود و صمیمیت و بد رفتاری معلمان تأثیر معناداری بر ارزیابی دانش‌آموزان از شایستگی علمی، مراقبت (حسن‌نیت) و قابلیت اعتماد آن‌ها داشت و ارزیابی دانش‌آموزان پسر نسبت به دانش‌آموزان دختر بیش‌تر تحت‌تأثیر صمیمیت معلمان‌شان قرار داشت. به‌طور کلی، دانش‌آموزان در دو مؤلفه‌ شایستگی علمی و مراقبت (حسن‌نیت) نسبت به صمیمیت معلمان تأثیرپذیرتر بوده‌اند اما در مؤلفه‌ قابلیت اعتماد، بیش‌تر تحت‌تأثیر بدرفتاری معلمان بوده‌اند. بنابراین، غیر صمیمی بودن و بدرفتاری معلم موجب می‌شود که اعتبارش کاهش پیدا کند. این یافته‌ها، اهمیت صمیمیت رفتاری و نداشتن بدرفتاری در معلمان را در کلاس درس برای تدریس اثربخش معلمان متذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of teacher immediacy and misbehavior on teacher credibility

نویسندگان [English]

  • sohrab abdi zarrin
  • saber aliyari
university of Qom
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate on the impact of teacher immediacy and teacher misbehavior on student perceptions of their teachers’ credibility on the dimensions of competence, goodwill, and trustworthiness. In the research method, a two-factor design study from experimental method was used.The study population consisted of male and female students of third year in secondary schools in in Langarud city at Guilan province that 360 students were selected by using cluster sampling. To collect data, the teacher's immediate expectation criterion questionnaire (IES), the Quadrennial Review of Dowry and McCracy (1998) and the Tone and McCracus Credit Criteria Questionnaire (1995) was used. Data were analyzed by using of multivariate analysis of variance in SPSS-23 software. The results showed that effect of teacher immediacy and teacher misbehavior on teacher evaluation was significant, and teacher immediacy and teacher misbehavior had a significant effect on students' evaluation of their scientific competence, caring (goodwill), and trustworthiness. Assessment of male students compared to female students was more influenced by their teacher's immediacy. In general, students have been more influential in the two components of scientific competence and caring (goodwill) than immediacy, but in the component of trustworthiness, they have been more influenced by the teacher misbehavior. Therefore, the teacher immediacy and misbehavior reduces the teacher's credibility. These findings highlight the importance of behavioral immediacy and the absence of teacher misbehavior in the classroom for effective teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher immediacy
  • teacher misbehavior
  • students' perception
  • teacher credibility