نگاهی به توسعه حرفه ای معلمان فکور و تبیین درس پژوهی و فعالیت یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

توسعه حرفه ای معلمان ضروری است چرا که باعث ارتقاء کیفیت دانش و مهارت معلمان شده و بر کیفیت یادگیری دانش آموزان نیز تاثیر مستقیم دارد. در طی این فرایند معلم دریافت کننده است، اما بهره وران نهایی دانش آموزان هستند. در تعریف توسعه حرفه ای نکات گوناگون و حتی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است، از چشم انداز نگاه سیاستگذاران تا محوریت معلم. البته معلمان هما نند ظروف خالی نیستند که بایستی از طریق توسعه حرفه ای پر شوند یعنی توسعه حرفه ای فقط از طریق برگزاری دوره های خاص و کلی، چه بسا خسته کننده ، به منصه ظهور نخواهد رسید. علاوه بر برگزاری دوره های خاص، "خود راهبر" ی و روش های "حل مسئله" نیز کار ساز ند . به عبارت دیگر، یادگیری حرفه ای بر "بافت"، "شخص یا تجارب زیسته"، و داده ها استوارند. در اینصورت، معلمان با نگاه ژرف به آنچه که در کلاس رخ داده به بصیرت حرفه ای می رسند. با گره زدن تجارب به نظرات علمی در قالب دانش کاربردی بدنبال یافتن راه حل مناسب و ارائه شیوه های تدریس پویا در حرفه خود خواهند بود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین الگوهای توسعه حرفه ای معلمان که دارای سه محور: استاندارد، مدرسه محور، و خود راهبر می باشد، درس پژوهی یا همان پژوهش مشارکتی معلمان در تدریس و فعالیت های یادگیری که یکی از مهمترین ابزارهای توسعه حرفه ای به شمار می روند، بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of reflective teacher professional development and an explanation of lesson study and learning activity

چکیده [English]

Teacher professional development is necessary because it will provide teachers with high-quality skills and knowledge and will promote the quality of student learning. There are different definitions of professional development based on different stakeholders’ viewpoints from policy makers to teachers. Professional development is not limited to formal programs. Other courses such as self-directed learning and problem-solving skills are also important. In other words, professional learning is based on context and lived experience and educational reform is achieved when teachers believe in lifelong learning in their classrooms. In this way, they can reach professional insight in the classroom. Teachers have to tie their personal self-studies to theoretical approaches to practice the most effective techniques in their own classrooms. This article investigates teacher professional development models based on three axes: 1. Standard-based models; 2. School-based models and 3. Self-directed models. Then, lesson study or cooperative teaching as well as learning activities are discussed in detail. Finally, a useful example of learning activity with regard to problem-solving technique is illustrated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: teacher professional development
  • Lesson Study
  • learning
  • learning activity