دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-182 (سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، 1-182) 
2. تاثیر بازخوردهای اصلاحی معلمان زن در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش‌آموزان دختر

صفحه 29-46

مریم شاکرمی؛ امیرحسین سلطانی فلاح؛ زهرا قاسم آبادی کرمی رنجبر؛ مهدی یوسف وند؛ زلیخا زارعی


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، 1-182
سال پنجم، شماره 7، بهار و تابستان 1398، 1-146