رابطه ساختاری اهمال‌کاری و ذهن‌آگاهی با تاکید بر نقش میانجی توانایی‌های شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه پیام نور- ایران- تهران

چکیده

چکیده
در فرآیند یادگیری همواره متغیرهایی وجود دارند که قادرند باعث بهبود و یا اختلال در آن شده و موقعیت‌های پیش روی هر انسانی را متاثر از خود سازند. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساختاری اهمال‌کاری و ذهن‌آگاهی با تاکید بر نقش میانجی توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 401-1400 انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 379 نفر آن‌ها انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد اهمال‌کاری تاکمن (1991)، ذهن آگاهی بائر و همکاران (۲۰۰۶) و مهارت‌های شناختی نجاتی (1392)، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل و نتایج به‌دست آمده نشان داد که اهمال‌کاری دانش‌آموزان تابعی از توانایی‌‌های شناختی و ذهن‌آگاهی آنان است. همچنین نتایج نشان داد که توانایی‌های شناختی قادر است تا رابطه میان اهمال‌کاری و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان را تحت تاثیر خود قرار دهند. بر همین اساس می‌توان یافته‌های پژوهش را در جهت بهبود اهمال‌کاری دانش‌آموزان به‌کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural relationship between procrastination and mindfulness with emphasis on the mediating role of cognitive abilities

نویسنده [English]

  • alireza merati
Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Iran, Tehran
چکیده [English]

Abstract
In the learning process, there are always variables that can improve or disrupt it and affect the situations facing each human being. In this regard, this study was conducted to investigate the structural relationship between procrastination and mindfulness by emphasizing the mediating role of cognitive abilities of high school students in Kermanshah in the academic year 1400-401. The statistical population included all high school students in Kermanshah who were selected by multi-stage cluster sampling of 379 students. The standard questionnaires of Tuckman (1991) procrastination, Bauer et al.'s (2006) mindfulness and rescue cognitive skills (2013) questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using SPSS and SmartPLS software and the results showed that students' procrastination is a function of their cognitive abilities and mindfulness. The results also showed that cognitive abilities are able to influence the relationship between procrastination and students' mindfulness. Accordingly, research findings can be used to improve student procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: procrastination
  • mindfulness
  • cognitive abilities
  • students