تعیین رابطه برنامه درسی پنهان با مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مدرسه مقطع ابتدایی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانش آموخته دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه برنامه درسی پنهان با مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس متوسطه بود. روش پژوهش ازنظر رویکرد؛ کمی، ازنظر هدف؛ کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات؛ پیمایشی و ازنظر نوع تحلیل؛ توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری ۲۰۹۱۸ نفر کل دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم ناحیه۳ شهر قم بودند،مبتنی بر جدول مورگان -کرجسی تعداد 385 نفر به‌عنوان نمونه و با شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد برنامه درسی پنهان (نعمتی،1387) و مسئولیت‌پذیری نوجوانان (تقی پور و غفاری،1388) با پایایی آلفای کرونباخ 89/0 و 91/0 بود استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون‌های استنباطی، همبستگی پیرسون و z فیشر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین برنامه درسی پنهان مدارس و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت. بین مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان یعنی ساختار فیزیکی مدرسه، جو اجتماعی، روابط موجود در مدرسه،تشویق و تنبیه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. لکن بین مؤلفه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با مسئولیت‌پذیری اجتماعی رابطه‌ای وجود نداشت.درنتیجه با توجه به این‌که مسئولیت‌پذیری اجتماعی اکتسابی است و با برنامه درسی پنهان رابطه مثبت و معناداری دارد، متولیان تعلیم و تربیت در مدارس باید بر روی مؤلفه‌های تأثیرگذار برنامه درسی پنهان تمرکز کرده، زمینه اجرای بهتر آن را که منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود را فراهم آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between hidden curriculum and social responsibility of high school students

نویسندگان [English]

  • Zari Talebi 1
  • hadi mosadegh 2
  • Hamideh Mubaraki 3
1 Primary School Principal
2 Assistance Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
3 Graduated from Kharazmi Uharazmi
چکیده [English]

The porpuse of this study was to determine the relationship between hidden curriculum and social responsibility of high school students. Research method in terms of approach; A little, in terms of purpose; Practical and in terms of data collection method; Survey and in terms of type of analysis; It was descriptive-correlation. The statistical population was 20,918 students in the first and second secondary school of District 3 of Qom city, based on Morgan-Krejcie table, 385 people were selected as a sample by available sampling method. To collect information, the standard questionnaire of hidden curriculum (Nemati, 2008) and adolescents' responsibility (Taghipour and Ghaffari, 2009) with Cronbach's alpha reliability was 0.89 and 0.91, respectively. In addition to descriptive statistics, inferential tests, Pearson correlation and Fisher's test were used to analyze the data. The results showed that there was a positive and significant relationship between the hidden school curriculum and students' social responsibility. There was a positive and significant correlation between the components of the hidden curriculum, namely the physical structure of the school, social atmosphere, school relationships, encouragement and punishment, and social responsibility. But there was no relationship between ICT component in teaching and social responsibility. As a result, given that social responsibility is acquired and has a positive and significant relationship with the hidden curriculum, school administrators should focus on the effective components of the hidden curriculum, paving the way for its better implementation, which leads to increased social responsibility. Provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden curriculum
  • Social responsibility
  • High school students
  • Qom city