مقایسه‌ی تأثیر آموزش به روش سنّتی با استقرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه‌ی دهم در درس دستور زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران

2 دبیر دبیرستان های شهرستان نور

چکیده

پژوهش حاضر با آگاهی از نیازهای کنونی در امر آموزش بر آن است به بررسی مقایسه‌ی تأثیر آموزش به روش سنتی با استقرایی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی دهم در درس دستور زبان فارسی بپردازد. روش انجام پژوهش از نوع نیمه تجربی است که در آن از پیش ‌‌آزمون و پس ‌آزمون استفاده شده است. جامعه‌ی پژوهش حاضر دانش‌آموزان دبیرستان علامه حلی شهرستان نور بوده است که به طور در دسترس، 21 دانش‌آموز پایه‌ی دهم انسانی این مدرسه به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. به این منظور از جامعه‌ی یاد شده بعد از 12جلسه تدریس به روش سنتی، آزمونی بر اساس طبقه بندی اهداف آموزشی«بلوم» به عمل آمد و سپس بعد از 12جلسه تدریس به روش استقرایی، مجددا آزمونی با همان اهداف برگزار شد. در این تحقیق، نرمال‌ بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف_اسمیرنوف تأیید شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 22spss و برای مقایسه‌ی میانگین‌های دو آزمون از «آزمون تی» استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد روش تدریس استقرایی در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی دهم، در دستور زبان فارسی تأثیر معناداری دارد و دانش آموزان به غیر از حیطه ی «نقد» در تمام سطوح یادگیری بلوم ،عملکرد بهتری داشتند و البته این بهبود عملکرد در سطوح درک، تجزیه، و آفرینش معنادار نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of traditional teaching with induction on the academic performance of tenth grade students in Persian grammar lessons

نویسندگان [English]

  • Fateme Jafarikamangar 1
  • setare Firozjaii 2
1 Persian Language and literature Department, Mazandaran
2 Teacher of Noor city Schools
چکیده [English]

Choosing an appropriate method for the subject materials is considered as a scientific concern, and is based on the modern scientific psychological hypotheses. in this research, we intend to study the comparison of traditional and inductive teaching on senior learner's of Farsi grammar to observe their academic performance. In this case research method is quasi-experimental, in which pre-tasks and post-tasks are applied .The statistical society includes 21 senior learner's of Allamehhelli high school in Nour province. For this purpose , after covering 12 sessions of traditional teaching, the student's were given an examination which was based on Bolum;s educational target's classification and then 12 sessions of inductive teaching was covered to the class, with an examination at the end of period .In this research , the normality of data is confirmed by applying Kolmogorov-Smirnov test . To analyze data's, the software 22 SPSS and to survey the hypotheses the t-test are applied. After analysis, research findings showed that inductive method in comparison to traditional method was more successful on improving learner’s performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Teaching
  • inductive teaching
  • Persian grammar
  • Academic Performance
  • learning