شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی پردیس

2 معاون آموزشی پردیس دانشگاه سمنان

3 هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقاء و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در نظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر و مؤلفه های آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده مطالعه موردی بود. جامعة آماری ‌شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه تربیت معلم که در زمینة موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند، بود. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه-گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده‌ها و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مطالعه متون حاوی نظرات آنها در وبگاه ها و رسانه ها استفاده شده است. جهت استخراج چارچوب ابعاد و مؤلفه های جذب، نگهداشت و توانمند سازی دانشجو معلمان از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیرحاصل شد. برای اعتباریابی داده‌ها از روش‌های قابل قبول و قابل اعتماد بودن استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education

نویسندگان [English]

  • hossein ghorbanian 1
  • Seyed Abbas Ebrahimi 2
  • Azimullah Zarei 3
1 asesment
2 Vice Chancellor of Semnan University Campus
3 Faculty of Semnan University
چکیده [English]

Abstract
The dignity of teachers and the role of education in the promotion and development of human societies has necessitated the establishment of a comprehensive model of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system. The purpose of this article is to design a model for attracting, retaining and empowering and identifying its elements and components in the teacher education system of the country. The approach in this study was a qualitative and the method used was a case study. The statistical population included managers, experts and experts in the field of teacher training who had valuable experiences in the field of research. The selection of participants has been done using a purposeful approach and snowball sampling method and using the theoretical data saturation criterion and using semi-structured interviews and studying texts containing their opinions on websites and media. In order to extract the framework of dimensions and components of student recruitment, retention and empowerment of teachers, semi-structured interviews and review of related sources and texts were used. Also, using thematic analysis method, basic, organizing and comprehensive themes were obtained. Acceptable and reliable methods were used to validate the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of recruitment
  • retention
  • Empowerment
  • teacher training؛ Content analysis