تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر خطاهای دانش‌آموزان طبق مدل خطای هودز نولتینگ در مبحث تابع برای دانش‌آموزان یازدهم ریاضی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ریاضی-پردیس شهید چمران تهران-دانشگاه فرهنگیان-تهران-ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

3 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده:
هدف این پژوهش تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر خطاهای دانش‌آموزان طبق مدل خطای هودز نولتینگ در مبحث تابع برای دانش‌آموزان یازدهم ریاضی شهر کرج هست. این پژوهش به‌صورت نیمه تجربی انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان پسر سال یازدهم رشته ریاضی ناحیه1 کرج در استان البرز در سال تحصیلی 1400-1399 هست که از این تعداد دوکلاس 25 نفری به‌عنوان نمونه، به ‌صورت نمونه در دسترس انتخاب ‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو آزمون محقق ساخته برای دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده ‌شده است. کنترل عبارت است از تصمیم‌گیری‌های کلی در زمینه انتخاب و به کاربستنِ منابع و راهبردها می‌باشد و خطای هودزنولتینگ شامل خطاهای بی‌دقتی، مفهومی، قواعدی و بکارگیری است. جهت پایایی آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و برای پیش -آزمون و پس آزمون به ترتیب مقادیر قابل قبول702/0و 824/0 به‌دست آمد. برای بررسی روایی آزمون ضریب CVR استفاده شده و مقدار 8/0 به‌دست آمد که تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و همچنین آزمون U من ویتنی برای بررسی استنباطی استفاده شد، نتیجه پژوهش نشان داد به‌کارگیری کنترل شونفیلد توانست خطاهای دانش آموزان در مبحث تابع را طبق مدل هودز‌ نولتینگ را به‌ صورت معناداری کاهش دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Control Factor from Schoenfeld’s Viewpoint on Students’ Errors Based on Hodes Nolting Model in the Topic of Function for 11th Grade mathematics Field in Karaj County’s

نویسندگان [English]

  • Molouk Habibi 1
  • Mahmoud Mohammadi 2
  • vahid alamian 3
1 Mathematic Departmant-Chamarn Faculty-Farhangian Univercity-Tehran-Iran
2 Master of science in Mathematic education
3 farhangian university,tehran,iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is The effect of Control Factor from Schoenfeld’s Viewpoint on Students’ Errors Based on Hodes Nolting Model in the Topic of Function for 11th grade mathematics Field in Karaj County’s. This study is a semi-experimental one. The population of this study consists of all male students in 11th grade of Karaj, distrct 1 within the educational year of 1399-1400. Two 25-student classes were selected based on convenience sampling out of all above-mentioned population. To collect the data, two researcher-made tests were used for the two stages of pre-test and post-test, to evaluate the effect of applying Schoenfield control according to the students' Hodes Nolting error model.
The term “control” is defined as major decisions with respect to selection and use of resources and approaches. Hodes Nolting errors consist of careless errors, conceptual errors, application errors, and procedural errors. For the reliability of the test, the Cronbach's alpha value for the pre-test was about 0.702 and the post-test was about 0.824, and for checking the validity of the test, the CVR coefficient was used and the value was 0.8, which is acceptable. The results showed that applying Schoenfeld’s control could significantly reduce students' errors in the subject of function according to Hods-Nolting model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • function
  • Schoenfeld’s Control
  • Hodes Nolting Analysis
  • Error