رابطه ادارک از کلاس درس با نگرش به مدرسه با میانجیگری یادگیری خود راهبری در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

2 کارشناس ارشد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادارک از کلاس درس با نگرش به مدرسه با میانجیگری یادگیری خودراهبری در دانش آموزان پسر متوسطه دوم بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر بهشهر در سال تحصیلی 99-98 در حال تحصیل هستند که در مجموع 800 نفر شدتد که براساس جدول گرجسی و مورگان 260 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بر اساس پایه تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد جنتری، گابل و ریزا(2002)، نگرش به مدرسه مک‌کوچ و سیگل(۲۰۰۳) و یادگیری خودراهبر از مقیاس فیشر(2001) استفاده شد که پایایی و روایی آنها قبل توسط سازندگان بدست آمده و در این تحقیق نیز میزان آلفای محاسبه شده به ترتیب 84/0 ، 81/0 و 79/0 به دست آمده است. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار های SPSS18 و PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین ادراک از کلاس درس و نگرش به مدرسه (39/0= β؛ 000/0 sing =) همچنین بین ادراک از کلاس درس و یادگیری خودراهبری (64/0= β ؛ 000/0 = sing ) و بین یادگیری خودراهبری و نگرش به مدرسه (41/0= β ؛ 000/0= sing) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد ادراک از کلاس علاوه بر نقش مستقیم بر نگرش به مدرسه، بطور غیرمستقیم و از طریق یادگیری خودراهبری نیز بر نگرش به مدرسه نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between classroom perception and school attitudes mediated by self-directed learning in sophomore male students

نویسندگان [English]

  • masumeh bagherpur 1
  • hosin jafarpour 2
1 گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران
2 hg
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between classroom perceptions and attitudes toward school through self-directed learning learning in high school male students. The research method was descriptive-correlational. The statistical population is all male high school students in Behshahr public schools in the academic year of 1998-99, which was a total of 800 people. Samples were selected. Data collection tools included standard Gentry Gobel and Riza (2002) questionnaires, McCouch & Siegel school attitudes (2003) and self-directed learning from the Fisher scale (2001). Data were analyzed using correlation coefficient and structural equations using SPSS18 and PLS software. Findings showed that there is a positive and significant relationship between students' interest, challenging behaviors, attitude towards school, choice and feeling of pleasure with attitude towards school in second grade high school male students in Behshahr. Findings also showed that in addition to the direct role of classroom perception on school attitudes, indirectly and through self-directed learning has also played a role on school attitudes. The relationship between classroom perception and school attitudes was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ادارک از کلاس درس
  • نگرش به مدرسه
  • یادگیری خودراهبری