واکاوی عناصرالگوی برنامۀ درسی تربیت زیبایی شناسی در دوره ابتدایی بر مبنای آموزه ها و اعجاز قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان .

2 دانشگاه فرهنگیان

3 دانش آموخته کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا ،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «واکاوی عناصر الگوی برنامۀ درسی تربیت زیبایی شناسی در دوره ابتدایی بر مبنای آموزه ها و اعجاز قرآن کریم» انجام شده است. روش پژوهش،کیفی و از نوع داده بنیاد، جامعه آماری تحقیق شامل آیات قرآن کریم و خبرگان متخصص در حوزۀ علوم قرآنی بود. نمونه مورد نظر، به صورت مطلوب از نوع هدفمند از میان منابع در دسترس محقق انتخاب شده است. داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدکه در قالب مدل اولیه و مدل نهایی شامل ضرورت و اهداف تربیت زیبایی شناسی، محتوا، روش های یاددهی ـ یادگیری، تربیت معلم، ارزشیابی، آموزش غیر مستقیم، مواد ومنابع، مدرسه، خانواده، فواید الگو شکل گرفت. بنابراین، در تحقیق حاضر مبانی از آموزه های زیبایی شناسی قرآن کریم استخراج شد و بر اساس آن الگوی برنامۀ درسی تربیت زیبایی شناسی ارائه گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. در پایان بر مبنای یافته‌ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the elements of the aesthetic education curriculum model in the elementary school based on the teachings and miracles of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • tayebeh tajari 1
  • Sara Espo 2
  • soror Espo 2
  • zahra hejazi 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University
2 Farhangian University
3 Bachelor of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of "analyzing the elements of the aesthetic education curriculum model in elementary school based on the teachings and miracles of the Holy Quran.This research was a qualitative research based on data theory of the foundation. The statistical population included teachers and faculty members specializing in the field of Quranic sciences, whose method of selection was purposeful, such as snowballs. A total of 21 people were interviewed, including 15 teachers and 6 faculty members. Data were analyzed through semi-structured interviews during three stages of open, axial and selective coding.The research results were formed in the form of a paradigm model and a conceptual model.Objective (proving the legitimacy of the Qur'an), content (content selection priorities: using concrete themes to have a greater impact on learners), teaching-learning methods (storytelling, visual method, role-playing, question-and-answer method), teacher role (characteristics and Teacher responsibilities), evaluation (evaluation methods and evaluation tools), underlying factors (Qur'anic literacy of the teacher, family, school) and educational outcomes (cultivating human dignity, strengthening the relationship with the Qur'an, gaining a monotheistic attitude). Lincoln and Guba methods, participants' review method and review of non-participants in the research were used to obtain data validity and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Aesthetic education"
  • "Teachings and miracles of the Holy Quran"
  • "Teacher training"
  • "Curriculum