مدل یابی توانمندسازی معلمان با سرمایه روان شناختی، مدیریت دانش و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

زمینه:توانمندسازی منابع انسانی فرآیندافزایش حس خودکارآمدی درمیان اعضاء سازمان ازطریق شناخت خود واز میان بردن عواملی است که سبب ضعف قدرت می شود.هدف:این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش وسرمایه روان شناختی باتوانمندسازی معلمان بامیانجی گری کیفیت زندگی کاری انجام گرفته است.روش شناسی:روش پژوهش،همبستگی وازنوع مدل معادلات ساختاری می باشدوازجنبه هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر تبریز به تعداد2،747درسال 1395می باشد،تعداد نمونه با توجه به جدول کرجسی- مورگان به تعداد335 نفر برآوردشد.روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای سه مرحله ای انجام گرفت.ابزار گرد آوری داده ها شامل چهارعددپرسشنامه استانداردسرمایه روانشناختی لوتانز(2002)، توانمندسازی مارتین و همکاران(2001)،مدیریت دانش نیومن وکنراد(1999)وکیفیت زندگی کاری ایلگان و همکاران(2014)می باشد که روایی و پایایی آنها بررسی ومورد تأئیدمی باشند.داده ها به کمک نرم افزارAmos 24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:نتایج یافته ها نشان دادکه سرمایه روان شناختی باکیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری دارد(0.01, p <7.786t =)،مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری دارد(0.01, p <7.603t=)،مدیریت دانش باتوانمندسازی رابطه مثبت ومعناداری دارد(0.01, p <6.137t =)،کیفیت زندگی کاری باتوانمندسازی رابطه مثبت ومعناداری دارد(0.01,p<7.422t =)و سرمایه روان شناختی باتوانمندسازی رابطه مثبت ومعناداری دارد(0.01, p <5.589t =)ونتایج تحلیل عاملی تأئیدی نیزحاکی ازبرازش مناسب مدل پژوهش می باشد )0.01, p<5531, df = 8257.99, X 2 = 0.03,RMSEA = 0.96(CFI =.نتیجه گیری:باتوجه به نتایج یافته ها،دربررسی اثرمستقیم،مدیریت دانش بیشترین اثررابر روی توانمندسازی معلمان ازبین سه متغیر داشته است،بنابراین مسئولان نظام آموزشی بایدراهکارهای خلق دانش،توسعه دانش وبکارگیری آن رادر الویت برنامه های خودقرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Teachers Empowerment Modeling With the Psychological Capital, Knowledge Management And the Mediator Role of Quality of Working Life

نویسنده [English]

  • habibeh najafi
university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Context: Human resource empowerment is process of enhance the sense of self-efficacy among organization members by identifying and eliminating factors that is caused weakness in strength. Purpose: This study has been done aimed to investigate the relationship between psychological capital,knowledge management and teachers empowerment by the mediation of work life quality. Methodology:The research is correlational based on structural equation modeling and objective aspects is applied.the population is included all high school teachers of Tabriz to 2.747 people in 2016 years. that samples was estimated according of Kerjsy - Morgan table to 335 people. the sampling was done of three-stage cluster randomly. data collection tools is include of four standardized questionnaire "psychological capital Luthans (2002), empowerment Martin (2001), knowledge management Newman and Conrad(1999)and the quality of working life Elgan and et al (2014)" that theier reliability and validity reviewed and approved. data were analyzed by Amos24software.Results:The results showed that psychological capital has a significant positive correlation with quality of work life(t=7.786,p0/01),knowledge management has a significant positive correlation with quality of work life(t=6.137,p<0/01),quality of work life has a significant positive correlation with empowerment (t=7.422,p<0/01)and psychological capital has a significant positive correlation with empowerment (t=5.589,p<0/01)and confirmatory factor analysis showed that the model is a perfect fit(CFI=0.96,RMSEA=0.03,X2=8257.99,df=5531,p<0.01). Conclusion: According to the results,in the survey of the direction effect, manage knowledge had the greatest influence on teachers empowerment from three variables; therefore, education system responsers should be puted on priority programs of strategies for knowledge creation, knowledge development and use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment؛ Quality of Working Life؛ Knowledge Management؛ Psychological Capital
  • Teacher