مقایسه اثر بخشی آموزش به روش های سخنرانی، نمایش فیلم آموزشی و تلفیقی در میزان یادگیری زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان تهران

2 دبیر آموزش و پرورش

3 گروه زیست شناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش زیست شناسی به سه روش سخنرانی، نمایش فیلم آموزشی و تلفیقی بر میزان یادگیری زیست شناسی است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر پایه یازدهم رشته علوم تجربی شهرستان البرز در سال تحصیلی 1397-1398 به تعداد 226 نفر بود. نمونه آماری انتخاب شده به تعداد 60 نفر در سه گروه تحت آموزش قرار گرفتند. پژوهش به روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) انجام شده است که برای تعیین میزان یادگیری از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون های زوجی، دانکن و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دانش آموزان تحت آموزش به روش تلفیقی در مقایسه با روش سخنرانی و نمایش فیلم آموزشی نمرات بالاتری کسب کردند و تفاوت معنی داری بین نمرات دانش آموزان گروه تلفیقی با دو روش دیگر وجود دارد، پس مداخله ی آزمایشی تلفیقی موجب افزایش یادگیری زیست شناسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of teaching through lecture methods, showing educational and integrated videos in the rate of learning biology

نویسندگان [English]

  • azam gholami 1
  • rahim shabani skolaki 2
  • mohamadreza ghorbani 3
1 department of biology, farhangian university, tehran
2 biology teacher
3 Department of Biology, Shahid Beheshti Higher Education Center, Farhangian University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of the present study is comparison of the effectiveness of teaching through lecture methods, showing educational and integrated videos in the rate of learning biology. The statistical population was all 11th grade male students in the field of experimental sciences in Alborz city in the academic year 1397-1398, numbering 226 people. The selected statistical sample consisted of 60 people in three groups. The research was conducted by quasi-experimental method (pre-test - post-test). To determine the amount of learning from the academic achievement was used from test made by a researcher And to analyze data from descriptive and Inferential statistics. The research results showed that Students trained in the integrated method compared to the other two groups, got higher scores. There is a significant difference between their scores and the other two groups. So the integrated experimental intervention has increased the learning of biology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioligy Education"
  • Learning"
  • Lecture Method"
  • Educational film"
  • "
  • Integrated Training"