تعیین اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان نسیبه، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان نسیبه. تهران. ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. این پژوهش، از نظر نوع هدف کابردی، به روش توصیفی و از نوع پیمایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‎باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مدیران مدارس ابتدائی شهر تهران در سال 1400-1399 بودند که بر اساس بررسی‎های به عمل آمده از اداره‎ کل آموزش و پرورش کل شهر تهران، تعداد مدیران مدارس ابتدائی دولتی مشتمل بر 1225 می‌باشند که طبق فرمول کوکران و تعداد نمونه 280 نفر محاسبه گردید که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (انتساب متناسب) در پنح ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه، آموزش ضمن خدمت اسلامی و همکاران (1390) و پرسشنامه توانمندسازی اسپرتیزر(1995) بود. پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 978/0 و 939/0 برآورد گردید. یافته‌های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از آن بود که آموزش ضمن خدمت 41 درصد احساس شایستگی، 1/38 درصد استقلال، 5/48 درصد احساس مؤثر بودن و 2/30 درصد معنی‌دار بودن شغل را در مدیران دوره ابتدایی تببین می‌کند. از بین مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، نظم و تعاون در احساس شایستگی، خلاقیت، تصمیم‌گیری و مهارت در استقلال، تعاون، تصمیم‌گیری و مهارت در مؤثر بودن و خلاقیت و نظم در معنی‌دار بودن شغل مدیران بیشترین تأثیر را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining effectiveness of On-the-job training courses on empowering primary school managers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Bazgir 1
  • Mojgan Karbalaee hossein Afshar 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian Nasibeh University, Tehran, Iran
2 Master student of the department of Educational Sciences, Farhangian University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of in-service training courses on empowerment of primary school principals in Tehran. This research, in terms of the type of applied purpose, is descriptive and survey type. The statistical population studied in this study was all primary school principals in Tehran in 1400-1399, which according to studies conducted by the General Department of Education in Tehran, the number of public primary school principals is 1225, which is According to Cochran's formula and the number of samples, 280 people were calculated who were selected using stratified random sampling method (proportional assignment) in the five regions of north, south, east, west and center of Tehran. The research instruments were the In-Service Training Questionnaire of Islam et al. (2011) and the Sporter Empowerment Questionnaire (1995). The reliability of the questionnaires was estimated to be 0.978 and 0.939, respectively. Findings from Pearson correlation test and linear regression showed that in-service training showed 41% sense of competence, 38.1% independence, 48.5% sense of effectiveness and 30.2% job significance in managers. Explains elementary school. Among the components of in-service training, order and cooperation in the sense of competence, creativity, decision-making and skills in independence, cooperation, decision-making and skills in effectiveness and creativity and order in the meaningfulness of managers' jobs have the greatest impact they had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • On-the-job training
  • Empowerment
  • Elementary school Managers